3 ngân hàng được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ

06:30 | 04/08/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK).

3 ngan hang duoc nhnn chap thuan tang von dieu le
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc ACB tăng vốn điều lệ từ 16.627.372.770.000 đồng (Mười sáu nghìn sáu trăm hai mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng) lên 21.615.584.600.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm mười lăm tỷ năm trăm tám mươi tư triệu sáu trăm nghìn đồng). Dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2019 theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ACB thông qua tại Nghị quyết số 1798/TCQĐ-ĐHĐCĐ.20 ngày 16/6/2020 theo đề nghị của ACB tại văn bản số 2803/CV-VPHĐQT.20 ngày 24/7/2020 và hồ sơ kèm theo.

Văn bản nêu rõ, ACB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

ACB chỉ được thực hiện chia cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với BAC A BANK, Thống đốc NHNN chấp thuận việc BacABank tăng vốn điều lệ từ 6.500.000.000.000 đồng (sáu ngàn năm trăm tỷ đồng) lên 7.085.000.000.000 đồng (bảy ngàn không trăm tám mươi lăm tỷ đồng) theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông BacABank thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/6/2019, theo đề nghị của BacABank tại văn bản số 136/2020/TTr-BacABank ngày 26/6/2020 và hồ sơ kèm theo.

Văn bản nêu rõ, BacABank có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

BacABank chỉ được thực hiện chia cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm các quy định về dự thu lãi, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro.

Đối với việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ, BacABank có trách nhiệm thực hiện phù hợp với quy định pháp luật liên quan. Trường hợp việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết, cổ phiếu lẻ dẫn tới hình thành cổ đông lớn và/hoặc cổ đông lớn trở thành cổ đông thường, BacABank thực hiện báo cáo NHNN xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, ACB và BAC A BANK thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

V.M

Tin đọc nhiều