ABBank và LPB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

09:26 | 22/10/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank).

abbank va lpb duoc chap thuan tang von dieu le

Theo đó, NHNN chấp thuận việc LPB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.255.378.980.000 đồng (Năm nghìn hai trăm năm lăm tỷ ba trăm bảy tám triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng) dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tối đa là 2.255.378.980.000 (Hai nghìn hai trăm năm lăm tỷ ba trăm bảy tám triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng) và phát hành cho cổ đông hiện hữu tối đa 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của LPB thông qua tại Nghị quyết ngày 28/4/2022 và Hội đồng quản trị LPB thông qua tại Nghị quyết số 515/2022/NQ-HĐQT ngày 26/9/2022.

LPB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, LPB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung).

Cùng với đó, NHNN chấp thuận việc ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 990.947.080.000 đồng (chín trăm chín mươi tỷ chín trăm bốn bảy triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) dưới hình thức: (i) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021 có thể sử dụng chia cổ tức tối đa là 940.947.080.000 đồng (chín trăm bốn mươi tỷ chín trăm bốn bảy triệu không trăm tám mươi nghìn đồng); (ii) phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động ABBank tối đa 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ABBank thông qua tại Nghị quyết ngày 20/4/2022 và Hội đồng quản trị ABBank thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.22 ngày 28/9/2022.

ABBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, ABBank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung).

Các văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

L.T

Tin đọc nhiều