ACB và Techcombank được chấp thuận tăng vốn

08:45 | 06/11/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa đồng ý về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ cho ACB và chấp thuận việc tăng vốn điều lệ cho Techcombank

acb va techcombank duoc chap thuan tang von

Theo Quyết định số 1900/QĐ-NHNN ngày 03/11/2020, về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), cụ thể, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu được sửa như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu là: 21.615.584.600.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi mốt nghìn sáu trăm mười lăm tỷ năm trăm tám mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng)”.

Ngân hàng TMCP Á Châu có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung được sửa đổi nêu trên.

Quyết định số 1900/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2020 và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Á Châu. Điểm 2 Điều 1 Quyết định số 2438/QĐ-NHNN ngày 22/11/2019 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Á Châu hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Còn theo văn bản số 7956/NHNN-TTGSNH ngày 02/11/2020, NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Techcombank được thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35.001.399.620.000 đồng (Ba mươi lăm nghìn không trăm linh một tỷ ba trăm chín mươi chín triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng) lên 35.049.062.300.000 đồng (Ba mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi chín tỷ không trăm sáu mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng) theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Techcombank và Hội đồng quản trị Techcombank thông qua.

V.M

Tin đọc nhiều