Năm 2020: ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 7.636 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 18%

11:04 | 18/06/2020

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu vừa tổ chức họp thường niên, với sự tham gia của 440 cổ đông, đại diện cho 1.195.659.947 cổ phần, tương ứng với 72,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2020, ACB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 7.636 tỷ đồng; tổng tài sản dự tăng 12%; tiền gửi khách hàng dự tăng 12%; tín dụng dự tăng 11,75%; và tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%. Dự kiến, Ngân hàng sẽ chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

nam 2020 acb dat muc tieu loi nhuan truoc thue 7636 ty dong va ty le chia co tuc 18

Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đều đạt tỷ lệ tán thành trên 98% trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp, gồm có: Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2020.

nam 2020 acb dat muc tieu loi nhuan truoc thue 7636 ty dong va ty le chia co tuc 18

Đồng thời, Đại hội cũng thảo luận và biểu quyết việc tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; Mức thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát ACB năm 2020; Ủy quyền giao dịch với NHNN và đấu thầu với Kho bạc Nhà nước; Bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ ACB; Bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động; Phát hành trái phiếu quốc tế; Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của ACB sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Chí Thiện

Tin đọc nhiều