Tìm hiểu về thông tin tín dụng

09:29 | 08/04/2020

  

Thông tin tín dụng có những đặc điểm gì?

- Tính chính xác của thông tin: Nguồn dữ liệu thông tin tín dụng (TTTD) được thu thập từ các nhà cung cấp uy tín, họ có nguồn thông tin chính xác của khách hàng do có quá trình kiểm tra, thẩm định trước như: các TCTD, công ty thẻ tín dụng, các cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế, trung tâm đăng ký kinh doanh, cục hải quan, hay các nhà cung ứng dịch vụ uy tín khác.

- Tính kịp thời của thông tin: TTTD luôn phải đảm bảo tính kịp thời, cập nhật của thông tin. Các trung tâm TTTD phải hoạt động trên cơ chế thu thập thông tin liên tục để làm mới tình trạng quan hệ tín dụng của các cá nhân. Các loại hình chỉ tiêu quan trọng như dư nợ, lịch sử chậm thanh toán thường được quy định cập nhật liên tục hàng ngày hoặc hàng tuần.

- Tính đầy đủ: Trung tâm TTTD thu thập tất cả các thông tin liên quan đến khách hàng vay được pháp luật cho phép bao gồm cả thông tin tích cực (thông tin trả nợ tốt), thông tin tiêu cực (thông tin nợ xấu) và xử lý dữ liệu theo quy định, tiêu chuẩn đầu vào rõ ràng.

- Tính duy trì dữ liệu: Ngay khi tiếp nhận dữ liệu, dữ liệu cần được xử lý kỹ càng, xác định trước thời gian thông tin được lưu trữ và sẵn có cho người dùng sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

tim hieu ve thong tin tin dung
Ảnh minh họa

Mục đích và nguyên tắc hoạt động TTTD tại Việt Nam là gì?

Theo Quy định tại Thông tư 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 và Thông tư sửa đổi số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2017 của Thống đốc NHNN Việt Nam V/v Ban hành Quy định về hoạt động TTTD của NHNN Việt Nam, hoạt động TTTD nhằm tạo cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia để hỗ trợ:

- NHNN Việt Nam thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

- Tổ chức tín dụng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

- Khách hàng vay trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, hoạt động TTTD tuân theo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan khi cung cấp, khai thác TTTD.

- Đảm bảo tính trung thực, khách quan trong hoạt động TTTD.

- Đảm bảo quyền, lợi ích của các tổ chức và cá nhân trong việc cung cấp thông tin tín dụng, khai thác sản phẩm TTTD.

PV

Tin đọc nhiều