Tìm hiểu về thông tin tín dụng

09:17 | 13/05/2020

     

1. Khách hàng vay có quyền và nghĩa vụ gì trong việc khai thác thông tin tín dụng về bản thân?

Trả lời: Theo Quy định tại Thông tư 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 và Thông tư sửa đổi số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2017 của Thống đốc NHNN Việt Nam V/v Ban hành Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam, khách hàng vay có các quyền và nghĩa vụ sau:

1) Khai thác miễn phí thông tin tín dụng về bản thân một lần trong một năm, bao gồm các chỉ tiêu thông tin tín dụng:

a. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể; thông tin nhận dạng khách hàng vay là doanh nghiệp, tổ chức khác; thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng;

b. Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay;

c. Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;

d. Thông tin bảo đảm tiền vay;

2) Sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng khác về bản thân theo hướng dẫn của CIC.

3) Yêu cầu CIC, tổ chức tín dụng, tổ chức khác có liên quan xem xét, điều chỉnh dữ liệu thông tin tín dụng về bản thân nếu phát hiện có sai sót.

4) Khiếu nại khi phát hiện thông tin tín dụng của mình có sai sót theo quy định.

5) Khách hàng vay có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin tín dụng cho CIC hoặc tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác có liên quan trong quá trình xử lý khiếu nại.

6) Thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của CIC.

2. Những ai được khai thác và xem báo cáo tín dụng của tôi?

Trả lời: Do các báo cáo tín dụng bao gồm thông tin của cá nhân nên CIC chỉ có thể cung cấp các báo cáo tín dụng này tới:

- Cơ quan quản lý nhà nước phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ về thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; điều tra, thống kê xã hội và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị thuộc NHNN phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của NHNN.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác.

- Các tổ chức tự nguyện để đánh giá khách hàng và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

- Bản thân bạn được khai thác thông tin của mình

- Tổ chức hoặc cá nhân nhưng phải có sự đồng ý bằng văn bản của bạn.

PV

Tin đọc nhiều