Sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của OCB và HDBank

18:40 | 18/12/2020

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi nội dung vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB).

sua doi noi dung von dieu le tai giay phep hoat dong cua ocb va hdbank

Theo đó, Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho OCB và Khoản c Điều 1 Quyết định số 89/QĐ-NH5 ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho OCB được sửa như sau: “Vốn điều lệ: 10.959.063.430.000 đồng (bằng chữ: Mười nghìn, chín trăm năm mươi chín tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng)”.

OCB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 89/GP-NH5 ngày 13/4/1996 và Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho OCB. Quyết định số 1320/QĐ-NHNN ngày 28/07/2020 của NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của OCB hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

sua doi noi dung von dieu le tai giay phep hoat dong cua ocb va hdbank

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 2152/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Theo đó, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 do Thống đốc NHNN cấp cho HDBank được sửa như sau: “Vốn điều lệ: 16.088.488.180.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu ngàn không trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)”.

HDBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định 2152/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 của Thống đốc NHNN cấp cho HDBank.

Quyết định số 1854/QĐ-NHNN ngày 28/10/2020 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của HDBank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định 2152/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành.

PV

Tin đọc nhiều